A KONZULI SZOLGÁLAT ÉRDEKVÉDELEMI FELADATAI MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRE

Konzuli védelemre magyar állampolgár jogosult.

Más állampolgársággal is rendelkező magyar állampolgár a másik állampolgársága szerinti államban olyan mértékben jogosult a védelemre, amilyen mértékig azt a fogadó állam lehetővé teszi.

Gond esetén a nap 24 órájában elérheti a Belgrádi Magyar Konzuli Hivatalt. Munkaidőben a (+381-11) 244 37 39 telefonszámon, munkaidőn túl a konzuli tájékoztatási és vészhelyzeti ügyeleti telefonvonalon:

 • Magyarországról ingyenesen a 06-80-36-80-36 zöldszámon, amely a Konzuli Tájékoztatási és Ügyeleti Központunkban, Budapesten van.
 • Külföldről a +36-80-36-80-36, illetve WhatsApp – +36-30-36-36-111 – és Viber – +36-30-36-36-555 – platformokon elsősorban szöveges üzenetek formájában.

MIBEN SEGÍTHET ÖNNEK A KONZULI SZOLGÁLAT

 • Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett.
 • Tanácsadással közreműködik hazatérése önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében.
 • Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg.
 • Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében.
 • Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez.
 • Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén – ha erről tudomást szerez – tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit.
 • Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén segíteni képes ismerősét.
 • Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről.
 • Külföldi haláleset esetén értesíti az elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről.

AMIBEN NEM TUDUNK SEGÍTENI ÖNNEK

 • A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben.
 • Menetjegy foglalásában, átíratásában.
 • Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben.
 • Gépjármű javíttatásában, üzemanyag biztosításában.
 • Személy- vagy csomagszállításban.
 • Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban.
 • Külföldi munkaközvetítésben, munkaügyi viták rendezésében.
 • Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt.
 • Tolmácsolásban vagy fordításban (konzuli hatósági eljárások kivételével).
 • Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében.
 • Magánjogi – peres vagy nem peres – viták rendezésében (pl. közlekedési bírságok, légitársaság felé benyújtandó panaszok).
 • Külföldön tartózkodó személyek felkutatásában.
 • Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében.
 • Hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér stb. behajtásában.
 • Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben.
 • Folyamatban lévő szabálysértési- vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (arra sincs módunk, hogy elérjük a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést vagy különleges bánásmódban részesítést).
   

Bajba jutott magyar állampolgárok védelme

A konzuli szolgálat segítséget és támogatást nyújt a külföldön bajba jutott magyar állampolgár hazatérésének elősegítéséhez:

 • Amennyiben a magyar állampolgár útiokmánya elveszett, ellopták, megrongálódott, megsemmisült vagy lejárat folytán érvényét veszítette, a konzuli tisztviselő e helyett újat állít ki. Ez az eljárás illetékköteles (ld. Konzuli díjtáblázat). Az okmány eltűnése esetén e tényt szükséges bejelenteni a fogadó ország rendőrségénél.
 • Más esetekben útmutatást és tanácsot ad a rászorultnak ahhoz, hogy hazatérését saját erejéből megoldhassa, illetve közreműködik abban, hogy a rászorult saját vagy más forrásból anyagi segítséghez jusson. A konzuli szolgálatnak csak indokolt, törvény által meghatározott esetben áll módjában kölcsönt nyújtani, vagy más anyagi támogatást adni.

Segítségnyújtás baleset vagy erőszakos bűncselekmény áldozatainak, illetőleg súlyos, sürgős ellátást igénylő betegnek

Amennyiben magyar állampolgár súlyos sérüléssel járó balesetet szenvedett vagy ilyen sérülést okozó bűncselekmény sértettjévé vált, illetőleg súlyos, sürgős ellátást igénylő betegségben szenved, a konzuli szolgálat haladéktalanul tájékozódik arról, hogy az érintett megfelelő egészségügyi ellátásban részesül-e, értesíti a sérült vagy beteg által megjelölt személyt, valamint gondoskodik az érintett vagy legközelebbi ismert hozzátartozója felvilágosításáról a gyógykezelés, illetve, szükség esetén, a feljelentés megtételének és a kárigény érvényesítésének feltételeiről a fogadó államban. Az eljárás díj- és illetékmentes.

Segítségnyújtás katasztrófa, háború vagy fegyveres összeütközés esetén

A magyar állampolgárok életét, testi épségét külföldön közvetlenül fenyegető természeti katasztrófa, háborús cselekmények vagy fegyveres összeütközések esetén a konzuli szolgálat megteszi az adott körülmények között elvárható intézkedéseket az érintett magyar állampolgárok tájékoztatása, és a velük való folyamatos kapcsolattartás érdekében.

Személyes szabadságukban külföldön korlátozott magyar állampolgárok védelme

A konzuli szolgálat a külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak, ha ellene a fogadó állam hatósága a személyes szabadság korlátozásának bármely formáját alkalmazza, függetlenül annak elnevezésétől (a továbbiakban: fogva tartás) az alábbi segítséget nyújtja:
a) amennyiben a fogva tartás tényéről bármely forrásból értesül, tisztázza a védelemnyújtáshoz szükséges adatokat,
b) a fogadó állam szabályaival összhangban kapcsolatba lép a fogva tartottal, és kérésére tájékoztatja az ügyre vonatkozó, a fogadó államban hatályban lévő jogszabályok lényegéről,
c) késedelem nélkül értesíti a fogva tartott által megjelölt személyt, amennyiben a fogva tartott azt kéri,
d) kérés esetén tanácsot ad a védőválasztáshoz és tolmács igénybevételéhez.

A konzuli szolgálat figyelemmel kíséri a fogva tartás körülményeit, valamint azt, hogy a magyar állampolgárral szemben folytatott eljárás során tiszteletben tartják-e a nemzetközi jogi szabályokat, továbbá a fogadó államnak a kényszerintézkedések elrendelésére és foganatosítására vonatkozó rendelkezéseit. E körülményekről és a fogva tartott állapotáról a konzuli tisztviselő lehetőség szerint személyes látogatás keretében győződik meg, különösen, ha a fogva tartott a bántalmazására vagy az egészségét, testi épségét veszélyeztető körülményekre tesz panaszt. Amennyiben a fogva tartott kiskorú, cselekvőképessége egyéb okból hiányzik vagy korlátozott, vagy várandós anya, soron kívül meg kell látogatni. A konzuli szolgálat nem léphet fel annak a személynek az érdekében, aki ezt ellenzi. Az eljárás díj- és illetékmentes.

Haláleset

Ha a konzuli szolgálat magyar állampolgár külföldön történt elhalálozásáról értesül, haladéktalanul értesíti az elhunyt legközelebbi ismert hozzátartozóját, és felvilágosítást nyújt számára a temetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről.

Ha a külföldön elhunyt magyar állampolgár holttestét az eltemetésre kötelezett Magyarországra kívánja szállíttatni, a konzuli tisztviselő a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén halottszállítási engedélyt állít ki.

A konzuli szolgálat hagyatéki eljárást nem kezdeményezhet és abban nem vesz részt.

Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott magyar állampolgár védelme

A konzuli szolgálat haladéktalanul értesíti a magyar gyámhatóságot, amennyiben tudomására jut, hogy kiskorú vagy cselekvőképességében egyébként korlátozott magyar állampolgár számára gyám vagy gondnok rendelése válik szükségessé. Az eljárás díj- és illetékmentes.

Intézkedés ügyeinek vitelében akadályozott személy érdekében

Ha a magyar állampolgár elháríthatatlan okból nem képes jogait és érdekeit időben személyesen vagy meghatalmazottja útján érvényesíteni - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik -, a fogadó állam bírósága vagy más hatósága előtti eljárásban a konzuli tisztviselő fellép a magyar állampolgár érdekében vagy intézkedik a képviseletének biztosításáról azért, hogy e hatóságok ideiglenes intézkedést hozzanak a magyar állampolgár jogainak és érdekeinek megóvására.

A megtett intézkedésről a konzuli szolgálat értesíti az érdekelt magyar állampolgárt, s felhívja, hogy az eljárásban a továbbiakban személyesen vagy meghatalmazottja útján vegyen részt. Szükség esetén tájékoztatást nyújt a fogadó államban hatályban lévő, az igényérvényesítésre vonatkozó eljárási jogszabályokról, valamint tanácsot ad megfelelő jogi képviselő választásához, fordító vagy tolmács igénybevételéhez.

A konzuli tisztviselő a fogadó állam eljárási jogszabályai és gyakorlata tiszteletben tartásával, az ezek által lehetővé tett mértékig vesz részt.