Érvényes: 2024. január 1-től

Magyarországgal szomszédos európai országban

A gyakran előforduló konzuli szolgáltatások költsége[1]

Tétel                                                                    Ügytípus                                                                                     Költség[2]

 

 1. A külképviseleten kiállítható úti okmányok (hatósági igazolványok)                                    

 

 1. Ideiglenes magánútlevél kiállítása magyar állampolgárnak                                                   30 EUR
 2. „Emergency travel document” (ETD) kiállítása uniós állampolgárnak                               30 EUR
 3. Egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiállítása Magyarországon élő                               30 EUR

külföldinek

 

 1. A külképviseleten kiállítható hatósági bizonyítványok

 

 1. Halottszállítási engedély kiállítása                                                                                                   35 EUR
 2. Egyéb hatósági bizonyítvány kiállítása                                                                                           35 EUR

 

 1. Egyéb hatósági ügy a konzulnál

 

 1. Apai elismerő nyilatkozat felvétele                                                                                                35 EUR
 2. Házasságkötési szándék bejelentése                                                                                             35 EUR
 3. Hatósági kölcsönszerződés (hazatérési kölcsön)                                                                       30 EUR

 

 1. Konzulnál kezdeményezhető hazai hatósági ügyek[3]

 

 1. Állampolgársági bizonyítvány igénylése                                                                                      20 EUR
 2. Személyi adat- és lakcímnyilvántartást érintő ügyek
 1. Külföldön történő letelepedés bejelentése                                                                          0 EUR
 2. Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel kérelemre                  0 EUR
 3. Külföldi lakóhely megváltoztatásának bejelentése                                                            0 EUR
 4. Külföldön élőként nyilvántartott részére „lakcímkártya” pótlása                                  0 EUR

(eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés, megrongálódás)

 1. Külföldön élőként nyilvántartott személy „lakcímkártya” adatainak                           0 EUR

módosítása (névváltoztatás)

11.          Magyar okirat miniszteri felülhitelesítése[4] (pl. Apostille-tanúsítvány)                             40 EUR

12.          Névváltoztatást érintő ügyek    

                a) Névváltoztatás (születéskori névre), anyakönyvi kivonat nélkül                                    47 EUR

                b) Névváltoztatás (születéskori névre), anyakönyvi kivonattal                                            47 EUR

e) Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonat nélkül                                         20 EUR

f) Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonattal                                                  20 EUR

g) Névváltoztatás (családi név korrekciója)                                                                                 20 EUR

h) Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonat nélkül                          0 EUR

                j) Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonattal                                   0 EUR

Tétel                                                                    Ügytípus                                                                                   Költség

13.          Okiratbeszerzés Magyarországról[5]         

                a) anyakönyvi kivonat                                                                                                                         20 EUR

                b) családi állapot igazolása (konzuli tanúsítvány formájában)                                             30 EUR

                c) hatósági e-erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés a külképviselet útján)[6]                           40 EUR

                d) hatósági erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés a külképviselet útján)                                20 EUR

                e) hatósági erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés magyarországi címre)                                 20 EUR

                f) névváltoztatási okiratmásolat                                                                                                      20 EUR

 

14/A.     Magánútlevél igénylése

                a) 18 év alatti kérelmezőnek                                                                                                           27 EUR

b) 18 év alatti magánútlevele (három vagy több kiskorú gyermeket nevelő                  22 EUR

                    törvényes képviselő esetén)

c) 18 év alatti magánútlevele (két kiskorú gyermeket nevelő törvényes                        24 EUR

                    képviselő esetén)

                d) 18-65 év közötti kérelmezőnek, 10 éves érvényességgel                                                57 EUR

                e) 18-65 év közötti kérelmezőnek, 5 éves érvényességgel                                                  40 EUR

f) 65 év feletti kérelmezőnek                                                                                                           20 EUR

                g) 65 év alatti kérelmezőnek 1 éves érvényességgel (ujjnyomat nélkül[7])                         27 EUR

                h) 65 év feletti kérelmezőnek 1 éves érvényességgel (ujjnyomat nélkül7)                      20 EUR

               

14/B.     Második magánútlevél igénylése            

a) 18 év alatti kérelmezőnek, illetve 1 éves érvényességgel                                                34 EUR

                b) 18-65 év közötti kérelmezőnek, legfeljebb 5 éves érvényességgel                               60 EUR

                c) 65 év feletti kérelmezőnek                                                                                                           20 EUR

 

15.         a) Személyazonosító igazolvány igénylése                                                                                    0 EUR

 

16.          Hazai anyakönyvezés[8]  

                a) születés anyakönyvezése                                                                                                                0 EUR

b) házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése                                                  0 EUR

                c) válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonat nélkül                                                                 0 EUR

                d) válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonattal                                                                        0 EUR

                e) haláleset anyakönyvezése                                                                                                              0 EUR

                                              

 1. Hitelesítések (konzuli tanúsítványok kiállítása)

 

17.          Aláírás hitelesítése                        

                a) magánszemély esetében (aláírásonként)                                                                               30 EUR

                b) cégjegyzés esetében (cégjegyzésenként)                                                                               40 EUR

18.          Hiteles másolat készítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után)                              20 EUR

19.          Bemutatott másolat hitelesítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után)               15 EUR

 

 

Tétel                                                                    Ügytípus                                                                                 Költség

 

20.          Hiteles fordítás készítése

                a) idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként)                                                                   35 EUR

                b) magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként)                                                                   45 EUR

21.          Bemutatott fordítás hitelesítése

                a) idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként)                                                                   20 EUR

                b) magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként)                                                                   30 EUR

 

 1. Egyéb konzuli szolgáltatás vagy felszámítható díj

 

22.          Külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítése                                                                              25 EUR

23.          Általános konzuli díj (minden egyes eljárásért, külön hatósági megkeresésért)[9]       25 EUR

24.          Irattovábbítás Magyarországra[10]                                                                                                   30 EUR

 

 1. Konzuli költségátalányok

 

25.          Kiszállási költségátalány[11]                                                                                                                15 EUR

a külképviselet székhelye szerinti államban (ügyenként)  

26.          Kiszállási költségátalány                                                                                                                   25 EUR

a külképviselet székhelye szerinti államon kívül (ügyenként)

27.          Szállítási költségátalány[12] (500 g/küldeményenként) Magyarországra                            5 EUR

28.          Szállítási költségátalány (500 g/küldeményenként)                                                               10 EUR

a külképviselet székhelye szerinti államba

29.          Szállítási költségátalány (500 g/küldeményenként)                                                               30 EUR

nem a külképviselet székhelye szerinti államba történő szállításnál Európában  

30.          Szállítási költségátalány (500 g/küldeményenként)                                                               40 EUR

nem a külképviselet székhelye szerinti államba történő szállításnál Európán kívül            

 

[1] Az 1-16. közötti konzuli költségtételek (árak) az eljárással kapcsolatban felmerült postai levelezés és irattovábbítás költségét is tartalmazzák.

[2] A konzuli költségekről szóló 5/2010. (XII.31.) KüM rendelet Melléklete a konzuli költségeket EUR-ban határozza meg, azonban az erre felhatalmazott külképviseleteken a fizetés helyi pénznemben is történhet.

[3] A 9. és a 11-14. közötti konzuli költségtételek magukban foglalják a hazai hatóság illetékét vagy díját, valamint 20 EUR konzuli közreműködői díjat is. A befizetésről kiállított nyugtán a költségek részletes bontásban szerepelnek.

[4] Közbenső felülhitelesítés esetén a 20 EUR konzuli közreműködői díjon felül az adott hatóság eljárási díját is meg kell téríteni.

[5] A Magyarországon kiállított, de a külföldi hatóság eljárásában felhasználni kívánt okiratokat nemzetközi szerződés hiányában Miniszteri

felülhitelesítéssel kell ellátni, továbbá az okiratról hiteles fordítást kell készíteni.

[6] A bizonyítványt elektronikus közokiratként állítják ki, amelyről a konzul hiteles másolatot készít. Ennek költségét a díj magában foglalja. A díj ugyanakkor nem tartalmazza a külföldi hatóság/cég által esetleg igényelt hiteles fordítás díját.

[7] A magánútlevél csak törvényben meghatározott feltételekkel állítható ki ujjnyomat nélkül.

[8] A hazai anyakönyvezés mentes a konzuli közreműködői díj megfizetése alól, csak az eljárási illetéket kell megfizetni, illetéke pedig csak a válás hazai anyakönyvezésének van.

[9] Általános konzuli díjat kell fizetni, ha a konzul eljárásáért az adott szerv eljárási illetékén túl a konzuli költségekről szóló 5/2010. (XII.31.) KüM rendelet Mellékletében meghatározott egyéb konzuli díj nem számítható fel.

[10] A megjelölt költségtétel 25 EUR általános konzuli díjat és 5 EUR szállítási költségátalányt tartalmaz.

[11] Az adott konzuli ügyben felszámítható konzuli költségek mellett kiszállási költségátalányt is fizetni kell, ha a hivatásos konzul a külképviselet székhelye szerinti település közigazgatási határán kívül végez konzuli tevékenységet. A konzul külképviseleten kívüli eljárása csak kivételes esetben engedélyezett.

[12] A 17-22. pontokban felsorolt költségtételekhez szállítási költségátalány rendelhető, amennyiben az ügyfél az eljárás során keletkezett/kiállított okiratok postai úton történő továbbítását kéri, és ezt a konzul vállalja. Nem számítható fel szállítási költségátalány, amennyiben az eljárás során keletkezett/kiállított okirat a 9-16. pontokban meghatározott ügytípusokban a kérelemhez csatolandó támogató dokumentumként kerül felhasználásra.