A magyar Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerűsített honosítási eljárást. Az egyszerűsített honosítási eljárás lényege:

 • nem kell Magyarországon letelepedni a határon túli magyaroknak a magyar állampolgárság megszerzéséhez
 • nem kell állampolgársági vizsgát tenni (DE!: szükséges a magyar nyelv ismerete!)

Az új szabályokat a 2011. január 1. után benyújtott kérelmekre kell alkalmazni, de nincs időbeli korlát, azaz évek múlva is be lehet azonos feltételek mellett nyújtani az állampolgársági kérelmet.

A kérelmet személyesen kell benyújtani. A korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő a kérelmet. A korlátozottan cselekvőképes kérelmezőnek (14 év feletti gyermek) ugyanakkor szintén meg kell jelennie személyesen, és a magyar nyelvtudását igazolnia szükséges.

I. KÉRELEM:

Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

 • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,
 • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban;
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.
   

II.  MELLÉKLETEK:

Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtani:

 • születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, stb.) eredetben, hiteles magyar fordítással ellátva vagy hiteles másolatban, hiteles magyar fordítással ellátva, valamint
 • magyar származást igazoló dokumentumokat (pl. a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztori igazolás vagy régi magyar okirat, pl. illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv, stb.). A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető 
 • 1 db igazolványképet
 • honosítási kérelem adatlapot
 • amennyiben a kérelmező külföldön született, adatlapot a külföldi születés hazai anyakönyvezéséhez
 • amennyiben a kérelmező házas, elvált vagy özvegy családi állapotú, ÉS a házasságát külföldön kötötte, adatlapot a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

A kérelmező az adatlapon köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. Szintén nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a magyar nyelvet érti és beszéli.

III.  BENYÚJTÁS HELYE:

Az állampolgársági kérelmet be lehet nyújtani:

 • fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál;
 • külföldön a magyar külképviseleteken a magyar konzuli tisztviselőknél
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodájánál (Kormányablakok).

Ha az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmező nem csatolta, az eljáró szervek a hiány pótlására határidő tűzésével felszólítják.

Az eljárási idő főszabály szerint 3 hónap, ám minden körülményt figyelembe véve a kérelem benyújtásától számított 4-6 hónap után lehet választ várni.

A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

A magyar állampolgárság megszerzése nem jelenti automatikusan a magyar útlevél megszerzését!

IV. NÉVMÓDOSÍTÁS

A határon túli magyarok az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg, ugyanazon a formanyomtatványon kérhetik:

 • hogy saját vagy felmenőjük egykori magyar születési családi nevét viselhessék,
 • többtagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint születési és házassági névből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását,
 • utónevüknek magyar megfelelőjét
 • házastársuk vagy házastársuk felmenőjének egykori magyar születési családi nevét viselhessék
 • elhalt édesanyjuk nevét magyar nyelven tüntessék fel.

V. HASZNOS LINKEK:

 1. További információk és nyomtatványok: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/egyszerusitett-honositasi-eljaras
 2. Budapest Főváros Kormányhivatala