Érvényes: 2022. augusztus 1-től


Magyarországgal szomszédos európai országban


A gyakran előforduló konzuli szolgáltatások költsége(1)


Tétel                                                            Ügytípus                                                          Költség(2)


I. A külképviseleten kiállítható úti okmányok (hatósági igazolványok)

1. Ideiglenes magánútlevél kiállítása magyar állampolgárnak 30 EUR
2. „Emergency travel document” (ETD) kiállítása uniós állampolgárnak 30 EUR
3. Egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiállítása Magyarországon élő 30 EUR
külföldinek

II. A külképviseleten kiállítható hatósági bizonyítványok

4. Halottszállítási engedély kiállítása 35 EUR
5. Egyéb hatósági bizonyítvány kiállítása 35 EUR

III. Egyéb hatósági ügy a konzulnál

6. Apai elismerő nyilatkozat felvétele 35 EUR
7. Házasságkötési szándék bejelentése 35 EUR
8. Hatósági kölcsönszerződés (hazatérési kölcsön) 30 EUR

IV. Konzulnál kezdeményezhető hazai hatósági ügyek(3)

9. Állampolgársági bizonyítvány igénylése 20 EUR
10. Személyi adat- és lakcímnyilvántartást érintő ügyek

a) Külföldön történő letelepedés bejelentése 0 EUR
b) Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel kérelemre 0 EUR
c) Külföldi lakóhely megváltoztatásának bejelentése 0 EUR
d) Külföldön élőként nyilvántartott részére „lakcímkártya” pótlása 0 EUR
(eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés, megrongálódás)
e) Külföldön élőként nyilvántartott személy „lakcímkártya” adatainak 0 EUR
módosítása (névváltoztatás)

11. Magyar okirat miniszteri felülhitelesítése (4) (pl. Apostille-tanúsítvány) 40 EUR
12. Névváltoztatást érintő ügyek

a) Névváltoztatás (születéskori névre), anyakönyvi kivonat nélkül 48 EUR
b) Névváltoztatás (születéskori névre), anyakönyvi kivonattal 48 EUR
e) Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonat nélkül 20 EUR
f) Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonattal 20 EUR
g) Névváltoztatás (családi név korrekciója) 20 EUR
h) Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonat nélkül 0 EUR
j) Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonattal 0 EUR

13. Okiratbeszerzés Magyarországról(5)

a) anyakönyvi kivonat 20 EUR
b) családi állapot igazolása (konzuli tanúsítvány formájában) 30 EUR
c) hatósági e-erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés a külképviselet útján)(6) 40 EUR
d) hatósági erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés a külképviselet útján) 20 EUR
e) hatósági erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés magyarországi címre) 20 EUR
f) névváltoztatási okiratmásolat 20 EUR

14/A. Magánútlevél igénylése

a) 18 év alatti kérelmezőnek 27 EUR
b) 18 év alatti magánútlevele  22 EUR
(három vagy több kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő esetén)
c) 18 év alatti magánútlevele  24 EUR
(két kiskorú gyermeket nevelő törvényesképviselő esetén)
d) 18-65 év közötti kérelmezőnek, 10 éves érvényességgel 55 EUR
e) 18-65 év közötti kérelmezőnek, 5 éves érvényességgel 39 EUR
f) 65 év feletti kérelmezőnek 20 EUR
g) 65 év alatti kérelmezőnek 1 éves érvényességgel (ujjnyomat nélkül(7)) 27 EUR
h) 65 év feletti kérelmezőnek 1 éves érvényességgel (ujjnyomat nélkül(7)) 20 EUR

14/B. Második magánútlevél igénylése

a) 18 év alatti kérelmezőnek, illetve 1 éves érvényességgel 33 EUR
b) 18-65 év közötti kérelmezőnek, legfeljebb 5 éves érvényességgel 58 EUR
c) 65 év feletti kérelmezőnek 20 EUR

15. a) Személyazonosító igazolvány igénylése 0 EUR
16. Hazai anyakönyvezés(8)

a) születés anyakönyvezése 0 EUR
b) házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése 0 EUR
c) válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonat nélkül 0 EUR
d) válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonattal 0 EUR
e) haláleset anyakönyvezése 0 EUR

V. Hitelesítések (konzuli tanúsítványok kiállítása)

17. Aláírás hitelesítése

a) magánszemély esetében (aláírásonként) 30 EUR
b) cégjegyzés esetében (cégjegyzésenként) 40 EUR

18. Hiteles másolat készítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után) 20 EUR
19. Bemutatott másolat hitelesítése (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után) 15 EUR

20. Hiteles fordítás készítése

a) idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként) 35 EUR
b) magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként) 45 EUR

21. Bemutatott fordítás hitelesítése

a) idegen nyelvről magyar nyelvre (oldalanként) 20 EUR
b) magyar nyelvről idegen nyelvre (oldalanként) 30 EUR

VI. Egyéb konzuli szolgáltatás vagy felszámítható díj

22. Külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítése 25 EUR
23. Általános konzuli díj (minden egyes eljárásért, külön hatósági megkeresésért)(9) 25 EUR
24. Irattovábbítás Magyarországra (10) 30 EUR

VII. Konzuli költségátalányok

25. Kiszállási költségátalány(11) 15 EUR
a külképviselet székhelye szerinti államban (ügyenként)

26. Kiszállási költségátalány 25 EUR
a külképviselet székhelye szerinti államon kívül (ügyenként)

27. Szállítási költségátalány (12) (500 g/küldeményenként) Magyarországra 5 EUR

28. Szállítási költségátalány (500 g/küldeményenként) 10 EUR
a külképviselet székhelye szerinti államba

29. Szállítási költségátalány (500 g/küldeményenként) 30 EUR
nem a külképviselet székhelye szerinti államba történő szállításnál Európában

30. Szállítási költségátalány (500 g/küldeményenként) 40 EUR
nem a külképviselet székhelye szerinti államba történő szállításnál Európán kívül

Lábjegyzet:

1 Az 1-16. közötti konzuli költségtételek (árak) az eljárással kapcsolatban felmerült postai levelezés és irattovábbítás költségét is tartalmazzák

2 A konzuli költségekről szóló 5/2010. (XII.31.) KüM rendelet Melléklete a konzuli költségeket EUR-ban határozza meg, azonban az erre felhatalmazott külképviseleteken a fizetés helyi pénznemben is történhet

3 A 9. és a 11-14. közötti konzuli költségtételek magukban foglalják a hazai hatóság illetékét vagy díját, valamint 20 EUR konzuli közreműködői díjat is. A befizetésről kiállított nyugtán a költségek részletes bontásban szerepelnek.

4 Közbenső felülhitelesítés esetén a 20 EUR konzuli közreműködői díjon felül az adott hatóság eljárási díját is meg kell téríteni.

5 A Magyarországon kiállított, de a külföldi hatóság eljárásában felhasználni kívánt okiratokat nemzetközi szerződés hiányában Miniszteri felülhitelesítéssel kell ellátni, továbbá az okiratról hiteles fordítást kell készíteni.

6 A bizonyítványt elektronikus közokiratként állítják ki, amelyről a konzul hiteles másolatot készít. Ennek költségét a díj magában foglalja. A díj ugyanakkor nem tartalmazza a külföldi hatóság/cég által esetleg igényelt hiteles fordítás díját.

7 A magánútlevél csak törvényben meghatározott feltételekkel állítható ki ujjnyomat nélkül.

8 A hazai anyakönyvezés mentes a konzuli közreműködői díj megfizetése alól, csak az eljárási illetéket kell megfizetni, illetéke pedig csak a válás hazai anyakönyvezésének van.

9 Általános konzuli díjat kell fizetni, ha a konzul eljárásáért az adott szerv eljárási illetékén túl a konzuli költségekről szóló 5/2010. (XII.31.) KüM rendelet Mellékletében meghatározott egyéb konzuli díj nem számítható fel.

10 A megjelölt költségtétel 25 EUR általános konzuli díjat és 5 EUR szállítási költségátalányt tartalmaz.

11 Az adott konzuli ügyben felszámítható konzuli költségek mellett kiszállási költségátalányt is fizetni kell, ha a hivatásos konzul a külképviselet székhelye szerinti település közigazgatási határán kívül végez konzuli tevékenységet. A konzul külképviseleten kívüli eljárása csak kivételes esetben engedélyezett.

12 A 17-22. pontokban felsorolt költségtételekhez szállítási költségátalány rendelhető, amennyiben az ügyfél az eljárás során keletkezett/kiállított okiratok postai úton történő továbbítását kéri, és ezt a konzul vállalja. Nem számítható fel szállítási költségátalány, amennyiben az eljárás során keletkezett/kiállított okirat a 9-16. pontokban meghatározott ügytípusokban a kérelemhez csatolandó támogató dokumentumként kerül felhasználásra.