A magyar Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerűsített honosítási eljárást. Az egyszerűsített honosítási eljárás lényege:

 • nem kell Magyarországon letelepedni a határon túli magyaroknak a magyar állampolgárság megszerzéséhez
 • nem kell állampolgársági vizsgát tenni (DE!: szükséges a magyar nyelv ismerete!)
 • nem kell a magyarországi lakóhelyet és megélhetést igazolni.

Az új szabályokat a 2011. január 1. után benyújtott kérelmekre kell alkalmazni, de nincs időbeli korlát, azaz évek múlva is be lehet azonos feltételek mellett nyújtani az állampolgársági kérelmet.

A kérelmet személyesen kell benyújtani. A korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő a kérelmet.

 1. KÉRELEM:

Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

 • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,
 • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban;
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.
   

II.  MELLÉKLETEK:

Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtani:

 • születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, stb.) eredeti példányban, magyar nyelven vagy hiteles magyar fordítással ellátva, valamint
 • a magyar származást igazoló dokumentumokat (pl. a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztori igazolás vagy régi magyar okirat, pl. illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv, stb.). A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen (pl.:„édesanyám édesapjának az édesanyja…”).
 • egy magyar nyelven, saját kézzel írt nem szakmai önéletrajzot;
 • két darab igazolványképet (külföldön élőnek egyet).

A kérelmező az adatlapon köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt.

Az idegen nyelvű okiratokat nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában

 • hiteles magyar nyelvű fordítással, és
 • ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell az

állampolgársági kérelemhez csatolni. (az átvevő szerv a hitelesítést a helyszínen elvégzi)

III.  BENYÚJTÁS HELYE:

Az állampolgársági kérelmet be lehet nyújtani:

Ha az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmező nem csatolta, az eljáró szervek a hiány pótlására határidő tűzésével felszólítják. A hiánypótlás teljesítéséig az ügyben dönteni nem lehet.

Az eljárási idő főszabály szerint 3 hónap, ám minden körülményt figyelembe véve a kérelem benyújtásától számított 4-6 hónap után lehet választ várni.

A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

A magyar állampolgárság megszerzése nem jelenti automatikusan a magyar útlevél megszerzését! /Eskü – Hazai Anyakönyvezés – Útlevél igénylésének lehetősége!/

IV. NÉVMÓDOSÍTÁS

A határon túli magyarok az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg kérhetik:

 • hogy saját vagy felmenőjük egykori magyar születési családi nevét viselhessék,
 • többtagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint születési és házassági névből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását,
 • utónevüknek magyar megfelelőjét
 • házastársuk vagy házastársuk felmenőjének egykori magyar születési családi nevét viselhessék
 • elhalt édesanyjuk nevét magyar nyelven tüntessék fel.

A névmódosítási kérelmet okirattal vagy szakvéleménnyel kell alátámasztani.
A névmódosítást személyenként, önálló kérelem-nyomtatványon kell kérelmezni. Névmódosítással nem változtatható meg a házassági név, a házassági névviselési forma!

V. IDŐPONTFOGLALÁS A BELGRÁDI NAGYKÖVETSÉGEN:

Tel.: 011 243-8395;

Tel.: 011 243-8396

Cím: 11000 Beograd, Krunska 72.

VI. HASZNOS LINKEK:

 1. az egyszerűsített honosítási eljárás hivatalos honlapja
 2. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal   
 3. Budapest Főváros Kormányhivatala